Rambøll har på vegne av Angarde utredet et forslag til Bybanedepot i fjell, ettersom et depot i dagen vil hindre fremtidig byutvikling i Spelhaugen!

Spelhaugen skal utvikles til et nytt urbant og levende sentrumsområde i tråd med kommunens retningslinjer for den kompakte gåbyen. Bybanen gjennom Fyllingsdalen og stopp på Spelhaugen
vil markere området som et viktig byutviklingsområde og en viktig ressurs for Bergen i arbeidet med å nå målet om en bærekraftig byutvikling langs kollektivaksene. Planbeskrivelsen angir at
området kan gi mulighet for tilførsel av 4-5.000 nye boliger. Innpassing av Bybanen må derfor utredes og vurderes i dette helhetsperspektivet og ikke isolert sett i forhold til hva som er mest hensiktsmessig for Bybanen.

Denne rapporten viser at det er fullt mulig å etablere et depot for Bybanen i fjellet. Det vil være rimeligere å bygge enn et depot sprengt inn i eksisterende fjellskråning og det vil sikre gode og
stabile driftsmuligheter for Bybanen.  Et depot plassert i fjell vil i tillegg være godt skjermet mot øvrig bebyggelse på Spelhaugen og forårsake mindre konflikter mot planlagt utbygging i sentrumsområde. Et prisbelønnet banedepot i fjellet fra Stockholm er brukt som eksempel på denne typen anlegg i drift.

Les hele rapporten her: Rapport Bybanedepot 2017-11-22

Fra byrådets behandling 23.05.2017:
«Dette er et byutviklingsområde som skal kjennetegnes av høy utnyttelsesgrad i form av
boligområder og arbeidsplassintensive virksomheter. I en slik sammenheng fremstår det ikke
som intuitivt eller naturlig å legge til rette for et stort depot, som i realiteten er en
parkeringsplass for bybanevogner.»

Rapporten viser at det er billigere å legge depotet i fjell enn i dagen